Śledź nas na...
Cena złota Logo
46,31€/g
+24,370%
Cena złota
+24,370%
46,31 €/g
Zaktualizowane 01-Apr-2020
Informacje Prawne

1. OGÓLNA INFORMACJA O STRONIE INTERNETOWEJ

Zgodnie z przepisami dotyczącymi usług spółek zajmującymi się informacją i handlem elektronicznym, oświadcza się co następuje. Network Global Services Corporation S.A. zarejestrowana w R.U.C z numerem Nº 155601415-2-2015 DV 51, z adresem: Corregimiento de San Francisco, calle 53 y Obarrio, Edificio Hi-Tech Plaza, Piso 10, de la Ciudad de Panamá (Panamá) (nazywny później IndaloGold), jest właścicielem strony internetowej: https://www.indalogold.com (nazywanej później Strona Internetowa) i przekazuje ją użytkownikom internetu, w celu dostarczenia informacji o oferowanych produktach oraz świadczenia różnych usług za pomocą strony internetowej.

2. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

2.1 Dostęp do strony internetowej

Dostęp do strony internetowej jest wolny z wyjątkiem kosztów związanych z podłączeniem do sieci telekomunikacyjnej oferowanej przez dostawcę zakontraktowanego przez użytkownika, dostęp do strony jest przeznaczony tylko dla osób pełnoletnich. Jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią, prosimy opuścić niniejszą stronę internetową.

2.2 Konieczność rejestracji

Dla wszystkich użytkowników, w celu korzystania z usług i zawartości Strony Internetowej konieczna będzie wcześniejsza rejestracja użytkownika.

Dane wprowadzone przez użytkownika musząbyćdokładne, zaktualizowane i prawdziwe. Zarejestrowany użytkownik będzie odpowiedzialny za utrzymaniem w tajemnicy swojego hasła dostępu (password), odpowiadając za jakiekolwiek szkody mogące wyniknąćz jego nieprawidłowego użycia, przekazania osobom trzecim lub utraty. W tym celu, dostęp do obszarów o ograniczonym dostępie i/lub korzystanie z usług i treści realizowany pod hasłem zarejestrowanego użytkownika będąuważane jako wykonane przez wymienionego użytkownika, który będzie odpowiedzialny za wymieniony użytek.

Wymogi rejestracji w sklepie internetowym zamieszczone sąw “Ogólnym Regulaminie Kontraktów na Zakup z Rabatem”, “Regulaminie Sklepu Internetowego”, “Regulaminie Planu Kariery”, “Regulaminie Karty Podarunkowej”, “Zasadach i Polityce dla Klientów”, “Regulaminie Udziału Przedsiębiorcy”.

2.3 Zasady użytkowania Strony Internetowej

Użytkownik zobowiązuje siękorzystaćze strony internetowej tak, jak i z całej jej zawartości i usług stosując siędo zasad ustalonych prawnie, moralnie oraz według porządku publicznego, a także tych ustalonych w niniejszym regulaminie. Jednocześnie, zobowiązuje siędo odpowiedzialnego korzystania z usług i/lub zawartości strony internetowej i nie wykorzystywaćich do nielegalnej działalności będącej przestępstwem, która szkodziłaby prawom osób trzecich i/lub naruszałaby przepisy dotyczące własności intelektualnej i przemysłowej, lub jakiejkolwiek innej normie obowiązującego prawa. Dochowując należytej staranności co do natury wykorzystywanych usług, powstrzymując sięprzed użyciem strony w jakikolwiek sposób mogący uszkodzićlub pogorszyćnormalne jej funkcjonowanie, dobra lub prawa IndaloGold, jego dostawców, innych użytkowników oraz osób trzecich.

Użytkownik zobowiązuje sięnie zamieszczać, upowszechniaći przekazywaćdo wiadomości osób trzecich jakikolwiek rodzaj materiałów lub informacji (dane, treści, wiadomości, rysunki, foldery z muzykąi obrazami, fotografie, software, itp.), które będąsprzeciwiaćsięprawu, moralności, bezpieczeństwu publicznemu oraz niniejszemu regulaminowi. Jako przykład, nie stanowiący ograniczenia ani wyłączności, użytkownik zobowiązuje siędo:

A) W przypadku rejestracji, przedstawićdane zgodne z prawdąi utrzymywaćje jako uaktualnione.

B) Nie zamieszczać, przechowywaćlub rozprzestrzeniaćwewnątrz lub ze strony internetowej jakiejkolwiek informacji lub materiału, który byłby: zniesławiający, oszczerczy, obsceniczny, grożący, rasistowski, ksenofobiczny, pornograficzny, uzasadniający terroryzm, lub łamiący prawa człowieka, skłaniający do przemocy i dyskryminacji z powodu rasy, płci, ideologii, religii, lub w jakikolwiek sposób obrażający zasady moralności, dobro publiczne, podstawowe prawa, wolnośćpubliczną, honor, intymnośćlub wizerunek osób trzecich oraz ogólnie aktualne prawo.

C) Nie wprowadzać, przechowywaćlub rozprzestrzeniaćza pomocąstrony internetowej żadnego programu komputerowego, danych, wirusów, kodów, sprzętu komputerowego (hardware) lub telekomunikacyjnego lub jakiegokolwiek innego instrumentu lub urządzenia elektronicznego lub fizycznego, który mógłby uszkodzićstronęinternetowąw jakiejkolwiek jej usłudze, lub w jakimkolwiek z urządzeń, systemów lub sieci IndaloGold, jakiegokolwiek użytkownika, dostawcy IndaloGold, lub generalnie, jakiejkolwiek osoby trzeciej lub w jakikolwiek inny sposób mógłby sprawićjakikolwiek rodzaj zaburzenia lub przeszkodęw normalnym ich funkcjonowaniu.

D) Zachowaćw tajemnicy w sposób odpowiedni “Nazwęużytkownika”i “Hasło”, które będąprzekazane przez IndaloGold dla użytkowników, jako elementy identyfikacyjne i umożliwiające dostęp do różnych usług oferowanych przez stronęinternetową, zobowiązując siędo nie przekazania ich i do nie umożliwiania dostępu do nich osobom trzecim, ponosząc odpowiedzialnośćza szkody mogące wyniknąćza ich nieprawidłowe uż Jednocześnie użytkownik zobowiązuje sięzakomunikować IndaloGold, w jak najszybszym czasie, ich utratę, kradzież, oraz jakiekolwiek ryzyko użycia “Nazwy użytkownika”i “Hasła” przez osobętrzecią.

E) Nie podszywaćsiępod innych użytkowników używając ich hasełrejestracyjnych w różnych usługach i/lub miejscach strony internetowej.

F) Nie przekazywać, transmitowaćlub lub udostępniaćosobom trzecim jakikolwiek rodzaj informacji, elementów lub zawartości, która mogłaby podważaćpodstawowe prawa publiczne uznane w konstytucjach i w traktatach mię

G) Nie przekazywać, transmitowaćlub lub udostępniaćosobom trzecim jakikolwiek rodzaj informacji, elementów lub zawartości, które mogłyby stanowićnieuczciwąlub niezgodna z prawem reklamę.

H) Nie przekazywaćniepożądanej lub nieautoryzowanej reklamy, materiału reklamowego, niepożądanego mailingu (spam) lub jakiegokolwiek innego zaproszenia, z wyjątkiem miejsc (takie jak strefy ogłoszeniowe), które zostały specjalnie na ten cel przeznaczone.

I) Nie zamieszczaćlub rozprzestrzeniaćjakiejkolwiek fałszywej, dwuznacznej lub niedokładnej, informacji, która mogłaby prowadzićdo błędu osoby jąodczytują

J) Nie przekazywać, transmitowaćlub lub udostępniaćosobom trzecim jakikolwiek rodzaj informacji, elementów lub zawartości, która mogłaby byćnaruszeniem praw własności intelektualnej lub przemysłowej, patentów, marki, lub copyright, które odpowiadają IndaloGold lub osobom trzecim.

K) Nie przekazywać, transmitowaćlub udostępniaćosobom trzecim jakikolwiek rodzaj informacji, elementów lub zawartości, która mogłaby byćnaruszeniem sekretu komunikacji i przepisów o ochronie danych.

L) Nie niszczyć, zmieniaćlub używaćw tym celu, neutralizowaćlub uszkadzaćdane, informacje, programy lub dokumenty elektroniczne IndaloGold, jego dostawców lub osób trzecich.

M) Użytkownik zobowiązuje sięzwolnić IndaloGold z jakiejkolwiek odpowiedzialności przed możliwąreklamacją, mandatem, karąlub sankcją, którąmusiałby spełnićjako konsekwencjęniespełnienia przez użytkownika jakiejkolwiek normy wymienionej wcześniej, dodatkowo pozostawiając IndaloGold prawo roszczenia zadośćuczynienia za wynikłe szkody.

2.4 Wykluczenie od odpowiedzialności

Dostęp użytkownika do strony internetowej nie oznacza dla IndaloGold obowiązku kontrolowania braku wirusów, robaków lub jakiegokolwiek szkodliwego elementu informatycznego. Jest odpowiedzialnościąużytkownika dysponowaćodpowiednimi narzędziami w celu wykrywania i oczyszczania ze szkodliwych programów informatycznych.

Połączenie internetowe potrzebne do dostępu do strony internetowej nie jest w żadnym wypadku dostarczane przez IndaloGold i pozostaje w odpowiedzialności użytkownika. Informuje sięużytkownika, że połączenia za pomocąotwartych sieci nie sąbezpieczne. Jest obowiązkiem użytkownika podjąćwszelkie odpowiednie środki techniczne w celu odpowiedniej kontroli tego niebezpieczeństwa i zapobiegaćuszkodzeńw swoim urządzeniu (utrata danych, kradzieżpoufnych informacji). W tym celu powinien posiadaćaktualne systemy wykrywania złośliwych oprogramowańtakich jak wirusy, trojany, robaki itp. oraz posiadaćaktualne zabezpieczenia przeglądarek, które używa. W celu zdobycia więcej informacji może skontaktowaćsięze swoim dostawcąUsługi Dostępu do Internetu.

IndaloGold nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie mogąwystąpić, nie ograniczając sięjedynie do poniższych przykładów:

A) Interferencje, przerwy, braki, wirusy informatyczne, awarie i/lub przerwy w połączeniu i funkcjonowaniu systemu elektronicznego lub w aparatach informatycznych użytkowników spowodowane z powodów niezależnych od IndaloGold, które utrudniąlub opóźniąprezentacjęusług lub przemieszczanie siępo systemie.

B) Opóźnienia lub blokady w użytkowaniu spowodowane niedoborem lub przesileniem Internetu lub innych systemów elektronicznych.

C) Spowodowane przez osoby trzecie za pomocąnielegalnych interferencji będących poza kontroląsklepu internetowego i nie przypisywanych IndaloGold.

D) Niemożliwości zaoferowania usługi lub umożliwienia dostępu z przyczyn niezależnych od IndaloGold, spowodowanych przez użytkownika, osoby trzecie lub w sytuacji siły wyż

IndaloGold generalnie nie kontroluje użytek jaki użytkownicy robiąze strony internetowej. Osobiście IndaloGold nie gwarantuje pod żadnym pozorem, iżużytkownicy będąużywaćstronęinternetowązgodnie z prawem, z niniejszymi Ogólnymi Warunkami, moralnościąi ogólnie znanymi dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym, ani, że będąto robićw sposób staranny i ostrożny.

2.5 Zawartośći usługi powiązane za pośrednictwem strony internetowej

Usługa dostępu do strony internetowej zawiera łączące urządzenia techniczne, katalogi, a nawet narzędzia wyszukiwania, które pozwalająużytkownikowi przechodzićdo innych stron i miejsc w internecie (nazwane później “miejsca powiązane”). W tych przypadkach IndaloGold będzie tylko odpowiedzialny za treści i usługi świadczone na miejscach powiązanych, których, mając znajomośćich szkodliwości, nie wyłączyłz należytąstarannością. W przypadku kiedy użytkownik wywnioskuje, że istnieje jakieśmiejsce powiązane z treściami nieodpowiednimi lub niezgodnymi z prawem może zakomunikowaćto IndaloGold co, w żadnym wypadku, nie zobowiązuje do usunięcia odpowiedniego połączenia.

W żadnym wypadku obecnośćtych miejsc połączonych nie powinno implikowaćsformalizowanie umowy z osobami odpowiedzialnymi lub ich właścicielami, ani ich rekomendacji, promocji lub identyfikacji IndaloGold z oferowanymi przez nie treściami lub usługami.

IndaloGold nie zaznajamia sięz treściami i usługami oferowanymi przez miejsca powiązane i dlatego nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niezgodnościąz prawem, jakością, niezaktualizowaniem, niedostępnością, błędami i bezużytecznościątreści i usług wymienionych miejsc powiązanych ani za jakiekolwiek inne szkody, które nie będąbezpośrednio przypisane IndaloGold.

W przypadku kiedy użytkownik będzie mógłwejśćlub będzie przesłany do wymienionych miejsc powiązanych, które pozwolązakontraktowanie usług i/lub produktów, użytkownik ma świadomośći akceptuje, że IndaloGold jest tylko pośrednikiem do tego dostępu, w związku z tym nie będzie on odpowiedzialny ani pośrednio ani alternatywnie za jakiekolwiek szkody wynikające z dobrowolnego użytkowania i/lub zakontraktowania wymienionych usług i produktów od osób trzecich tak, jak równieżza ich brak legalności, rzetelności, przydatności, wiarygodności, dokładności, kompletności i aktualności. Oznajmia się, bez ograniczeń, że IndaloGold nie będzie odpowiedzialny za szkody w jakikolwiek sposób wynikające z nieprawidłowego spełnienia lub niespełnienia zobowiązańumownych zobowiązanych przez osoby trzecie, czynów nieuczciwej konkurencji i nielegalnej reklamy, nieadekwatności i nie spełnienia oczekiwańwymienionych usług i produktów od osób trzecich oraz nałogów i jakichkolwiek innych braków, jakie mogąmiećmiejsce.

2.6 Własnośćintelektualna i przemysłowa

Wszystkie treści strony internetowej, rozumiejąc przez to, bez ograniczenia, teksty, fotografie, filmy, szatęgraficzną, obrazy, ikony, technologię, software, linki, i inne zasoby audiowizualne lub dźwiękowe tak, jak projekt graficzny i rodzaje czcionki sąwłasnościąintelektualną IndaloGold lub osób trzecich bez możliwości przekazania żadnemu użytkownikowi praw do eksploatacji, według obowiązującego prawa w zakresie własności intelektualnej ich dotyczących.

W żadnym wypadku nie będzie zrozumiane, że została przekazana jakakolwiek licencja lub że zrezygnowano, przekazano, oddano w części lub całości z wymienionych praw, ani, że przyznano prawo, lub roszczenie do prawa, do zmiany, wykorzystania, powielania, dystrybucji lub komunikacji publicznej wobec wymienionych treści, bez wcześniejszego wyraźnego upoważnienia ze strony IndaloGold lub odpowiednich właścicieli.

Nie będzie można stworzyćżadnego połączenia ze stronąinternetowąz jakiejkolwiek innej strony internetowej bez wcześniejszego wyraźnego pozwolenia IndaloGold.

Marka, nazwy handlowe lub znaki rozpoznawcze sąwłasnością IndaloGold lub osób trzecich i nie należy interpretować, że możliwośćdostępu do strony internetowej daje jakiekolwiek prawo do nich.

Za pomocąakceptacji niniejszych ogólnych warunków, użytkownik przekazuje IndaloGold w sposób dobrowolny, darmowy i ekskluzywny wszystkie prawa eksploatacji artykułów, komentarzy, i opinii (nazywanych później “zawartość”) jakie użytkownik opublikuje lub czyjąpublikacjęupoważni na stronie internetowej. Wymieniony przekaz będzie rozumiany dla terytorium świata bez żadnych ograniczeńi na maksymalny okres czasu. IndaloGold będzie mógłeksploatowaćprawa do reprodukcji, przetwarzania, dystrybucji i komunikacji publicznej zawartości w najszerszym rozumianym sensie.

Użytkownik, który potwierdza posiadanie własności intelektualnej wobec artykułów, komentarzy, i wcześniej wymienionych opinii, zobowiązuje siępokryćjakiekolwiek reklamacje club odpowiedzialności łącznie z zadośćuczynieniem za szkody jakie jakakolwiek osoba trzecia mogłaby rościćprzeciw IndaloGold z powodu naruszenia swoich praw przez jakiekolwiek czyny użytkownika pochodne z obowiązków jakie użytkownik bezpośrednio lub pośrednio przyjmuje za pomocątych ogólnych warunków.

3. KOMUNIKATY

Dla celów niniejszych Ogólnych Warunków oraz do celów przekazywania jakiejkolwiek potrzebnej komunikacji pomiędzy IndaloGold i użytkownikiem, wiadomości należy przesyłać do Departamentu Obsługi Klienta za pomocą poczty internetowej na adres: soporte@indalogold.com

Wiadomości ze strony IndaloGold do użytkownika będąrealizowane według danych przedstawionych przez niego w momencie rejestracji na stronie internetowej.

Użytkownik akceptuje, że dla wszystkich komunikatów dotyczących użytkowania strony internetowej, poczta internetowa jest odpowiedniąprocedurą.

4. ZMIANY W INFORMACJACH PRAWNYCH

Niniejsza polityka Informacji Prawnych może ulec zmianie z upływem czasu. Poleca się wszystkim użytkownikom regularne sprawdzanie możliwych zmian. Niniejsza polityka Informacji Prawnych została zmodyfikowana ostatni raz w Styczniu 2016 roku. Niniejsze Informacje Prawne można zapamiętać lub wydrukować używając przycisków umieszczonych na ich początku.

5. SKARGI I REKLAMACJE

Użytkownik może przedstawić jakiekolwiek skargi lub reklamacje przesyłając je na adres: soporte@indalogold.com

6.PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE I WŁAŚCIWE SĄDOWNICTWO

Obowiązujące przepisy Republiki Panamy, zarówno w sprawach prawa materialnego jak i procesowego oraz Sądy Właściwe będą odbywać się w mieście Panama, Republika Panamy.